artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy 2021, 2022 (numer sprawy: 26/TR/2021)

Zapraszamy firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.,  ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica, przez niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy 2021, 2022 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny co najmniej 2-letni okres i sporządzenie sprawozdania z przebiegu badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia badania i  przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Zamawiającemu:

- za 2021 r. - od dnia 01 grudnia 2021 r. do dnia 20.03.2022 r.

- za 2022 r. - od dnia 01 grudnia 2022 r. do dnia 20.03.2023 r.

Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie lub przesłanie ofert  w terminie do dnia 22.10.2021 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego nr sprawy 26/TR/2021”.

SWZ stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.