artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy 2021, 2022 (numer sprawy: 26/TR/2021)

Zapraszamy firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.,  ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica, przez niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy 2021, 2022 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny co najmniej 2-letni okres i sporządzenie sprawozdania z przebiegu badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia badania i  przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Zamawiającemu:

- za 2021 r. - od dnia 01 grudnia 2021 r. do dnia 20.03.2022 r.

- za 2022 r. - od dnia 01 grudnia 2022 r. do dnia 20.03.2023 r.

Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie lub przesłanie ofert  w terminie do dnia 22.10.2021 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego nr sprawy 26/TR/2021”.

SWZ stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi udostępnienia platformy informatycznej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniami w MZEC w Świdnicy Sp. o. o (numer sprawy: 25/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do złożenia  oferty na wykonanie usługi udostępnienia platformy informatycznej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniami dla MZEC w Świdnicy Sp. o. o.

Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia platformy informatycznej zwanej w dalszej części platformą zakupową, rozumianej, jako narzędzie działające online, uruchamiane poprzez bezpośrednie połączenie z przeglądarką internetową, umożliwiające udzielanie zamówień publicznych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Pzp oraz z zamówieniami podprogowymi wyłączonymi z konieczności stosowania ustawy Pzp (w tym zamówieniami sektorowymi), wraz z wdrożeniem platformy, szkoleniem pracowników Zamawiającego z obsługi platformy.

Szczegółowy opis wymagań dotyczący platformy zawarty jest w załączonym do Zapytania ofertowego OPISIE FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY ZAKUPOWEJ – Załącznik nr 3

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (wdrożenie wraz z instalacją i szkoleniem z zakresu funkcjonowania platformy) – do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Termin trwania umowy – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy o kolejny okres.

Ofertę należy składać: do dnia 07 października 2021 roku  do godz. 9:00 na adres: przetargi@mzec.swidnica.pl

SWZ stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi okresowych...

pomiaru hałasu środowiskowego w MZEC w Świdnicy Sp. o. o. ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica. Termin wykonania pomiarów: październik 2021 r. Ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 28.09.2021 r. godz. 11.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
artykuł nr 4

Przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. ( nr postępowania: 23/TR/2021). Pytania i odpowiedzi.

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formie leasingu operacyjnego dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wykonanie prac budowlano-montażowych jednostki wytwórczej energii elektrycznej w postaci  instalacji fotowoltaicznej o mocy do 450 kW na terenie Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie minimum 5 lat – maksymalnie 10 lat - od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w ogólnych warunkach leasingu Wykonawcy, przedmiotu leasingu w postaci instalacji fotowoltaicznej. Ponadto przeprowadzenie wszelkich badań i pomiarów instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi,  a w szczególności normą PN-EN 62466-1:2016 „Systemy fotowoltaiczne (PV)".

Pełen zakres techniczny przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji technicznej PV  Ciepłownia Zawiszów, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Wymagany termin realizacji zadania:

- Rozpoczęcie realizacji przewiduje się : z dniem podpisania umowy.

- Zakończenie realizacji zadania: w terminie zaoferowanym w ofercie, jednak nie później niż 36 msc od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: do dnia 22 listopada 2021 roku  do godz. 9:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 23/TR/2021

Pytanie 1:

Pkt. 10 – Jak miałoby wyglądać koszty ubezpieczenia ponoszone przez Wykonawcę według Państwa? W przypadku jakiejkolwiek szkodowości polisa odnawiana w cyklach rocznych mogłaby ulec zmianie w wartości składki co jest trudne do wskazania w ofercie i wieloletniej opiece ubezpieczeniowej? Nie jesteśmy stroną, która formalnie może dopłacać do rat leasingowych wartości ubezpieczenia zgo. Jaką widzą Państwo alternatywę i jak widzi to Państwa Broker ubezpieczeniowy / Agent?

Odpowiedź  1:

Ubezpieczenie na czas trwania budowy ponosi Wykonawca. Ubezpieczenie na czas trwania leasingu zgodnie z umową leasingową.

Pytanie 2:

Pkt.12 – stopy procentowe zostały zaktualizowane w górę, więc w tej sytuacji nie jest możliwe, aby przygotować ofertę leasingową stosując WIBOR 1M 0,18% ponieważ aktualnie wynosi 0,55%.Czy ta zmiana jest akceptowalna przez Państwo?

Odpowiedź  2:

Tak.

Pytanie 3:

Pkt. 9 – W przypadku zmiany regulacji w rynku może nie być możliwości podpisania postanowień SWIZ na wzorze umowy przedstawionej przez Wykonawcę. Instalacja o mocy wskazanej w Państwa zapytaniu ofertowym podlega wielomiesięcznemu procesowi uzgodnień i dokumentacji - tak więc na etapie przystąpienia do wskazanych prac projektowych Wykonawca (Leasing) nie jest w stanie zagwarantować ewentualnych zmian regulatorów rynkowych. Czy dopuszczają Państwo taką możliwość?

Odpowiedź  3:

Tak.

Pytanie 4:

W jakim dogodnym terminie można umówić się na wizję lokalną wskazanego miejsca inwestycji? Oraz odebrać wskazaną w SIWZ dokumentację Państwa Spółki?

Odpowiedź  4:

Proszę wybrać dogodny Państwu termin wizji lokalnej  w godzinach 7:00– 14:00 od poniedziałku do piątku, prosimy też o wcześniejszy telefon informujący o przyjeździe.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczenia układu torowego bocznicy kolejowej MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. i aktualizacji przepisów wewnętrznych (numer sprawy: 24/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie uproszczenia układu torowego bocznicy kolejowej MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. i aktualizacji przepisów wewnętrznych.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10.11.2021 roku.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia  08.09.2021 r. godz. 14.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

SIWZ sanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
SIWZ MB