artykuł nr 1

Karbonizat

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy poszukuje chętnych do odbioru wytworzonego Karbonizatu. Status odpadu wymaga bezwzględnego posiadania odpowiedniej decyzji zezwalającej na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Pozostałe warunki odbioru do uzgodnienia.
artykuł nr 2

II przetarg nieograniczony ofert pisemnych na...

II przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż: Citroena VD C15 oraz GAZ GRKN 33023-1094 nr sprawy: 28/TR/2018 Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: http://www.mzec.swidnica.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=17&x=5&n_id=352
artykuł nr 3

Przetarg na sprzedaż samochodów ciężarowych:...

Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym ofert pisemnych na sprzedaż: samochodów ciężarowych Citroena VD C15 oraz GAZ GRKN 33023-1094 (nr sprawy: 22/TR/2018)...Oferty pisemne należy składać do dnia 12.04.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub maila: przetargi@mzec.swidnica.pl
artykuł nr 4

Przetarg na zbycie materiałów różnych (znak postepowania:60/TR/2017)

 Przedmiotem V przetargu ofert pisemnych jest zbycie materiałów różnych według specyfikacji materiałowej i ilościowej zawartej w  Załączniku nr 1  do niniejszego ogłoszenia.
Cena minimalna netto danego asortymentu została określona w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Materiały można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00-14.00, w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 14.11.2017 roku.
Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% najwyższa cena ofertowa.
Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących zbywanego asortymentu udziela:
- Danuta Zagórska tel. 74) 852-40-41 wew. 235,
- w sprawach formalnych: Katarzyna Cyrklewicz,  tel. (74) 852-40-41 wew. 233. email:cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Złożenie pisemnej oferty cenowej do dnia 15.11.2017 r. godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie w kopertach  oznaczonych treścią „Postępowanie numer sprawy: 60/TR/2017”, lub przesłanie oferty na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl,
 
Oferta powinna zawierać:
a. oferowaną cenę  netto i brutto (nie niższą niż określona w Załączniku nr 1)  wraz z podaniem  specyfikacji materiałów objętych ofertą zakupu,
b. dokładne dane Oferenta;
c. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
II. Pozostałe informacje:
1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
2. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o o.4. Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia transakcji kupna- sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
5. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub z innych przyczyn.
6. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.
7. Odbiór danego sortymentu każdorazowo odbywać się będzie po uiszczeniu przez Nabywcę przedpłaty w wysokości 100% wartości odbieranego sortymentu.
8. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. zapewnia załadunek przedmiotu przetargu, organizacja transportu należy do nabywcy.
9.  W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny na ten sam rodzaj  asortymentu Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji i  wyboru oferty o wyższej cenie. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.
10. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
 
artykuł nr 5

III przetarg ofert pisemnych na zbycie materiałów różnych (Znak sprawy 35/TR/2017)

Zapraszamy Państwa do udziału w III przetargu ofert pisemnych  na zbycie materiałów różnych 
Znak sprawy 35/TR/2017
 
Przedmiotem III przetargu ofert pisemnych są materiały różne według specyfikacji materiałowej i ilościowej zawartej w  Załączniku nr 1  do niniejszego ogłoszenia.
 
Cena minimalna netto danego asortymentu została określona w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Materiały można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-14.00, w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 17.07.2017 roku.
 
Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% najwyższa cena ofertowa.                
 
Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących zbywanego asortymentu udziela:
- Jacek Skorupa tel. 601 228 423, tel. 74) 852-40-41 wew. 235,
- Danuta Zagórska tel. 74) 852-40-41 wew. 235,
- w sprawach formalnych: Katarzyna Cyrklewicz,  tel. (74) 852-40-41 wew. 233. email:cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

I.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Złożenie pisemnej oferty cenowej do dnia 18.07.2017 r. godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy    ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie w kopertach  oznaczonych treścią „Postępowanie numer sprawy: 35/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl., spełniającej następujące wymogi:
a. podanie oferowanej ceny  netto i brutto (nie niższej niż określona w Załączniku nr 1)  wraz z podaniem  specyfikacji materiałów objętych ofertą zakupu,
b. dokładne dane Oferenta;
c. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 
II. Pozostałe informacje:
1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.                                                      
2. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.                              
3. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.                                                                                        
 4. Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia transakcji kupna- sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.                                                  
5. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub z innych przyczyn.                                                      
 6. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.                                                              
7. Odbiór danego sortymentu każdorazowo odbywać się będzie po uiszczeniu przez Nabywcę przedpłaty  w wysokości 100% wartości odbieranego sortymentu.                                                      8. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. zapewnia załadunek przedmiotu przetargu, organizacja transportu należy   do nabywcy.                                                                                                                  
9.  W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny na ten sam rodzaj  asortymentu Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji   i  wyboru oferty o wyższej cenie. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.          
10. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
 
Załączniki:
Załącznik nr 1194 KB